BẢNG GIÁ KÉO THUÊ RANK THƯỜNG (KÉO 20 TRẬN THAY ACCC MỚI KÉO TIẾP)

KÉO COMBO
ĐỒNG,BẠC --> HUYỀN THOẠI = 500K
BẠCH KIM 1 --> HUYỀN THOẠI = 400K
KIM CƯƠNG 1 --> HUYỀN THOẠI = 350k
KÉO TỪNG CẤP BẠCH KIM
BK1--> 2 = 50K
BK2--> 3 = 50K
BK3--> 4 = 50K
BK4--> KC = 50K
KÉO TỪNG CẤP KIM CƯƠNG
KC1--> 2 = 70K
KC2--> 3 = 70K
KC3--> 4 = 70K
KC4--> HT = 70K
KÉO TỪNG CẤP HUYỀN THOẠI
HT3K2--> HT3K3 = 100K
HT3K3--> HT3K4 = 150K
HT3K4--> HT3K5 = 200K
HT3K5--> HT3K6 = 250K
HT3K6--> HT3K7 = 300K
HT3K7--> HT3K8 = 400K