PHÙ HỢP: Android 7 - 11 & NO ROOT + ROOT :

RAM 3G TRỞ LÊN

BỘ NHỚ TRỐNG 5GB TRỞ LÊN